Warunki korzystania

I. Wstęp

Witamy w Platformie bilok.pl (dalej „Platforma”) Jest to platforma, będąca oprogramowaniem dostępnym w modelu SAAS, na której dostępne są rozmaite funckje CRM usprawniające działanie Twojego biznesu.

Dziękujemy za chęć korzystania z naszej Platformy oraz dostępnych na niej usług i aplikacji udostępnianych w ramach tzw. modułów (dalej „Moduł”) (dalej łącznie „Usługi”).

Usługi są świadczone przez 3e sp. jawna, ul. Podbipięty 51, 02-732 Warszawa, tel. (+48) 22 822 48 68, www.3e.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000235015, NIP: 521-33-43-778, (dalej „Administrator”).

Korzystając z Usług, akceptujesz te warunki (dalej „Warunki”), dostępne na naszej stronie pod adresem http://auth.bilok.pl/register/termsOfUse. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Jednocześnie informujemy, że w ramach rozwoju naszej działalności w ramach Platformy mogą być świadczone dodatkowe usługi. Usługi te mogą być objęte dodatkowymi warunkami szczegółowymi udostępnionymi w ramach Platformy (dalej „Warunki szczegółowe”).

II. Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach możesz skontaktować się z nami e-mailem: info@bilok.pl lub za pośrednictwem systemu komunikacji z użytkownikami dostępnego w ramach Platformy. W ten sposób możesz zgłaszać również wszelkie reklamacje związane z Platformą i Usługami. Reklamacje rozpatrzymy w ciągu 14 (a w uzasadnionych przypadkach 30) dni od jej otrzymania.

Pozostałe informacje na temat sposobu kontaktowania się z Administratorem można znaleźć na http://app.bilok.pl/web/help.html

III. Wymagania techniczne

Aby korzystać z Platformy twój sprzęt powinien spełniać wymagania techniczne określone http://auth.bilok.pl/register/technicalRequirements.

IV. Konto

Do korzystania z Usług niezbędne jest założenie konta. W takim przypadku w ramach Platformy pojawi się odpowiedni komunikat.

Konto możesz utworzyć za pomocą funkcji Platformy wypełniającą odpowiednie formularze elektroniczne. W ramach tych formularzy możesz być poproszony o podanie określonych danych oraz zaakceptowania Warunków lub innych dokumentów dotyczących Platformy lub Usług.

Konto może być założone zarówno dla użytkownika indywidualnego, jak i dla użytkownika - organizacji (osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej). W tym drugim przypadku przed założeniem konta wymagane będzie oświadczenie w ramach formularzy elektronicznych, że osoba wypełniająca formularz jest upoważniona do reprezentowania użytkownika-organizacji oraz, że ponosi odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta, należy zadbać o poufność hasła. Zgodnie z prawem za to co dzieje się na koncie lub za jego pośrednictwem odpowiada ten kto z niego korzysta. Należy unikać używania jednego hasła do kont w ramach wielu usług lub serwisów www.

Po skutecznym założeniu konta uzyskujesz dostęp do modułów: CRM lub ZAJĘCIA. W tym momencie zostaje również zawarta pomiędzy Tobą (lub organizacją, którą reprezentujesz w przypadku użytkownika – organizacji) umowa o świadczenie usług elektronicznych przez Platformę (dalej „Umowa o korzystanie z Platformy”) na zasadach określonych w Warunkach.

V. Umowa o korzystanie z Platformy

Umowa o korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z tym że zarówno Administrator, jak i Ty możecie jednostronnie rozwiązać Umowę o korzystanie z Platformy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia można dokonać korzystając z funkcji konta.

Administrator może wypowiedzieć Umowa o korzystanie z Platformy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Warunków lub Warunków szczegółowych. Wypowiedzenie Umowy o korzystanie z Platformy skutkuje wygaśnięciem wszelkich Twoich (lub organizacji w przypadku użytkownika – organizacji) uprawnień do korzystania z Platformy oraz wszelkich dostępnych w jej ramach aplikacji.

Platforma jest skierowana przede wszystkim do biznesu i dlatego też dotyczy stosunków B2B. Jeżeli jednak zawarłeś Umowę o korzystanie z Platformy lub konkretnej Usługi jako konsument Administrator będzie honorował wszelkie prawa przysługujące Ci jako konsumentowi. Prawa te zostały opisane w końcowej części Warunków.

VI. Korzystanie z Usług

Musisz przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.

Prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w ramach Platformy przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Korzystanie z Usług nie powoduje przeniesienia ani udzielenia w inny sposób użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do treści zawartych w ramach Platformie, chyba że Warunki lub Warunki szczegółowe wyraźnie wskazują inaczej.

W Usługach są udostępniane pewne treści nienależące do Administratora. Odpowiedzialność za te treści ponosi osoba, która je udostępniła. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one bezprawne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dane treści są niezgodne z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy je usunąć lub zablokować do nich dostęp. Nie oznacza to jednak, że monitorujemy lub sprawdzamy treści samodzielnie.

W związku z korzystaniem z Usług użytkownik może otrzymywać ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości jeżeli taka opcja jest dostępna w ramach Platformy.

Z Platformy i Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług, jeśli nie będziesz przestrzegał naszych warunków lub zasad, a także na czas prowadzenia ustaleń czy doszło do naruszenia.

Zabronione jest m.in.: korzystanie z Platformy i Usług w niewłaściwy sposób, np. wpływanie na nie ich działania lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do nich inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez Administratora; przenoszenie oraz jakiekolwiek rozporządzanie uprawnieniami uzyskanymi przez Ciebie w ramach Platformy lub Usług.

VII. Moduły i płatności

Korzystanie z samej Platformy (bez Modułów) jest nieodpłatne.

Płatne jest korzystanie z aplikacji zamieszczonych Platformie w ramach Modułów.

Korzystając z funkcji konta możesz w każdej chwili instalować lub deinstalować Moduły dostępne w ramach Platformy.

Zainstalowanie Modułu wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza elektronicznego w ramach, którego możesz zostać zobowiązany do zaakceptowania określonych Warunków szczegółowych oraz wysokości opłaty i zasad jej płatności. Uwaga: funkcjonowanie niektórych Modułów może zależeć zainstalowania innych – jeżeli tak zostanie to wskazane w odpowiednim opisie.

Skuteczne zainstalowanie Modułu skutkuje zawarciem pomiędzy Tobą (organizacją, którą reprezentujesz w przypadku użytkownika - organizacji), a Administratorem umowy o udostępnienie Modułu do korzystania (dalej „Umowa o korzystanie z Modułu”) oraz faktycznym udostępnieniem Ci Modułu do korzystania.

Umowa o korzystanie z Modułu zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Umowa ta może zostać przez Ciebie wypowiedziana w każdym czasie poprzez odinstalowanie Modułu. Administrator może wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Moduły w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień Warunków lub Warunków szczegółowych.

Wysokość i zasady płatności opłat za korzystanie z Modułu określone zostaną w Warunkach szczegółowych i stanowią integralną część Umowy o korzystania z Modułu.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie o korzystania z Modułu stosuje się postanowienia Warunków. Postanowienia Warunków szczegółowych mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków.

VIII. Ogólne zasady płatności

Opłaty za korzystanie z platformy płatne są z góry do 10 dnia miesiąca kalendarzowego za każdy miesiąc obowiązywania Umowy o udostępnienie Modułu.

Płatności za korzystanie z platformy mogą być realizowane wyłącznie elektronicznie za pomocą operatora PayU i stosownych formularzy dostępnych na stronach platformy. Możliwe są płatności manualnie - realizowane przez Użytkowników albo też płatności cykliczne - realizowane automatycznie za pomocą platformy i operatora PayU.

W dowolnym momencie i bez żadnych ograniczeń możesz zrezygnować z płatności cyklicznych. Aby tego dokonać odznacz odpowiednią opcję na ekranie „Płatności”.

IX. Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności opisano w Polityce prywatności stanowiąca Załącznik Nr 1. Korzystając z Usług, akceptujesz, że Administrator może używać wspomnianych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

X. Treści użytkownika

Niektóre z Usług mogą umożliwiać wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie treści. Zachowujesz wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych treści.

Przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując, wysyłając lub odbierając materiały do lub za pośrednictwem Usług, udzielasz Administratorowi i jego współpracownikom licencji na korzystanie z tych materiałów w zakresie niezbędnym dla świadczenia na Twoją rzecz Usług oraz w celu obejmującym utrzymywanie, promocję i udoskonalanie Usług oraz tworzenie nowych. Licencja pozostanie w mocy nawet wówczas, gdy przestaniesz korzystać z Usług, chyba że wyraźnie oświadczysz że ja wypowiadasz. W niektórych Usługach mogą istnieć sposoby uzyskania dostępu do umieszczonych w nich treści oraz usunięcia ich. Upewnij się, że masz prawa do udzielenia powyższej licencji na wszelkie materiały, które przesyłasz do Usług.

Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania. Tę analizę przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.

Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania i przechowywania treści przez Administratora można znaleźć w Warunkach szczegółowych związanych z konkretnymi Usługami lub w ramach funkcji Konta i Modułów.

XI. Oprogramowanie

Administrator udziela osobistej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na używanie oprogramowania udostępnionego przez Platformę w ramach Usług. Licencja ta ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania ze świadczonych Usług, w stanie w jakim są udostępniane przez Administratora, w sposób dozwolony przez Warunki. Nie wolno kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać ani dzierżawić żadnej części Usług ani dołączonego oprogramowania, jak również nie wolno analizować wstecznie żadnego takiego oprogramowania ani podejmować prób wyodrębnienia jego kodu źródłowego, chyba że prawo zabrania stosowania tego typu ograniczeń lub masz na to nasze pisemne zezwolenie.

Niektóre programy stosowane w Usługach mogą być oferowane na mocy licencji open source, której treść zostanie udostępniona użytkownikowi. Licencja open source może zawierać postanowienia, które wyraźnie zastępują niektóre z niniejszych Warunków.

XII. Modyfikowanie i zakończenie świadczenia Usług

Stale zmieniamy i udoskonalamy Usługi. Możemy dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć świadczenie Usługi. Uważamy jednak, że dane użytkownika należą do niego oraz że istotne jest zapewnienie mu do nich dostępu. Jeśli podejmiemy decyzję o zakończeniu świadczenia Usługi, w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i uzasadnione, odpowiednio wcześniej powiadomimy o tym użytkowników.

XIII. Gwarancje i zapewnienia

Usługi świadczymy przy wykorzystaniu uzasadnionego pod względem handlowym poziomu umiejętności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie satysfakcjonujące. Mimo to nie możemy w związku z Usługami złożyć pewnych zapewnień ani gwarancji.

Usługi udostępniane są „w takim stanie, w jakim się znajdują” w danym momencie. Administrator nie zapewnia ani gwarantuje nic ponadto to, co zostało wyraźnie wskazane w niniejszych Warunkach, w tym m.in. w zakresie zawartych w Usługach treści, konkretnych funkcji, niezawodności ani dostępności Usług, czy też możliwości spełnienia przez Usługi Twoich potrzeb.

W niektórych systemach prawnych istnieje obowiązek udzielenia pewnych gwarancji np. przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszystkie tego typu gwarancje.

XIV. Odpowiedzialność

W zakresie dozwolonym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, dane, straty finansowe, szkody pośrednie, szczególne, wtórne ani krzywdy moralne. W zakresie dozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialność Administratora z tytułu wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z Usług w miesiącu poprzedzającym wystąpienie zdarzania wywołującego tę odpowiedzialność.

W niektórych jurysdykcjach mogą Ci przysługiwać szczególne uprawnienia na podstawie przepisów o ochronie konsumentów. Jeśli korzystasz z Usług w jako konsument w rozumieniu wspomnianych przepisów, postanowienia Warunków ani warunków szczegółowych nie ograniczają ani wyłączając żadnych praw jako konsumenta, których nie można ograniczyć ani wyłączyć na mocy umowy.

XV. Pozostałe postanowienia

Możemy modyfikować niniejsze Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usług, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usługach. Należy regularnie sprawdzać treść Warunków. Informacja o zmodyfikowaniu Warunków lub Warunków szczegółowych zostanie opublikowana w ramach Platformy. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od opublikowania. Jednak zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast. Jeśli nie akceptujesz zmodyfikowanych warunków musisz przestać korzystać z Usługi, której dotyczą.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać Warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).

Warunki poddane są prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, spory związane z Warunkami rozpatrywane będą przez sądy polskie.

XVI. Prawa konsumentów / Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Jeżeli zawarłeś umowę na odległość jako konsument możesz odstąpić od niej w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów opisanych w Załączniku Nr 2: „Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy”, o ile zostałeś prawidłowo poinformowany o konieczności ich poniesienia przed zawarciem takiej umowy. Wszelkie informacje związane z prawem do odstąpienia od umowy, w tym skutki odstąpienia opisane zostały w Załączniku Nr 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą, po poinformowaniu Cię, przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utracisz prawo odstąpienia od umowy.


Załącznik 1: Polityka prywatności i cookies

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w ramach Platformy i jej usług (dalej „Dane”), jest 3e sp. jawna, ul. Podbipięty 51, 02-732 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000235015, NIP: 521-33-43-778, (dalej „Administrator”).

Dane przetwarzane będą dla celów niezbędnych do świadczenia usług Platformy. W tym celu Dane mogą być udostępniane osobom trzecim szczególnie w przypadku gdyby usługi świadczone były przy udziale takich osób trzecich.

Za odrębną zgodą Dane mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich.

Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej w ramach formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.

Dane podawane są dobrowolnie.

Masz prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Administrator zapewnia możliwość usunięcia Danych w przypadkach, w których wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Pozostałe dane osobowe - powierzenie przetwarzania

Poza Danymi do Platformy możesz wprowadzić inne dane osobowe np. dane użytkowników, kontrahentów, klientów itp - (dalej „Pozostałe Dane”). W tym przypadku to Ty jesteś ich administratorem w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4).

Zawierając Umowę o korzystanie z Platformy:

  • Oświadczasz, że jesteś uprawniony do przetwarzania Pozostałych Danych i powierzania ich przetwarzania podmiotom trzecim.
  • Powierzasz nam do przetwarzania Pozostałe Dane, a także uprawniasz nas do przekazywania ich podwykonawcom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania Usług.

Bezpieczeństwo

Dane i Pozostałe Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy wykorzystaniu środków technicznych zabezpieczających je przed ich nieautoryzowanym udostępnieniem oraz przed ingerencją osób nieuprawnionych.

Dane są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


Załącznik 2: Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przysługującego Ci prawa odstąpienia od umów na odległość. Został on opracowany na podstawie wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy i jego skutki:

Możesz odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas: 3e sp. jawna, ul. Podbipięty 51, 02-732 Warszawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załączonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli zażądałeś rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacisz Nam kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowałeś Nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy O Świadczenie Usług

Formularz ten należy wypełnić i przesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Do: 3e sp. jawna, ul. Podbipięty 51, 02-732 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000235015, NIP: 521-33-43-778

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

[imię, nazwisko, adres, adres e-mail] niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi([2]), zawartej dnia, [.....][1] roku.

Data i podpis: [...][2]

[1] Proszę wskazać datę zawarcia umowy

[2] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko)


Warunki szczegółowe modułu CRM

Niniejsze Warunki szczegółowe regulują, wraz z Warunkami korzystania, stosunek prawny, który powstaje w chwili zawarcia pomiędzy Tobą, a Administratorem Umowy o korzystanie z Modułu.

1. Specyfikacja Modułu

Moduł CRM dostarcza następujących funkcji:

  • Osoby - to narzędzie pozwala na dodawanie, edycję oraz przeglądanie bazy Twoich kontaktów osobowych. Rozpocznij, naciskając przycisk Nowy Rekord lub użyj narzędzia Import. Kontakty osobowe poza standardowymi danymi, zawierać mogą powiązanie z rekordem firmy, można też dodawać załączniki w formie plików. Pamiętaj, że niektóre parametry możesz przypisać dopiero po utworzeniu rekordu.
  • Firmy - W tym miejscu możesz dodawać, edytować oraz przeglądać firmy, z którymi współpracujesz. Rozpocznij naciskając przycisk Nowy Rekord lub użyj narzędzia Import. Do rekordu firmy, poza standardowymi informacjami adresowymi, możesz przypisywać konkretne Osoby, dodawać załączniki oraz przypisać firmę do ustalonej kategorii. (Kategorie możesz tworzyć w ustawieniach modułu CRM).

Pamiętaj, że niektóre parametry możesz przypisać dopiero po utworzeniu rekordu.

2. Opłaty

Obecnie moduł CRM może być używany wyłącznie w połączeniu z którymś z pozostałych modułów. Cenniki modułów korzystających z CRM uwzględniają wynagrodzenie Administratora.

3. Postanowienia szczegółowe

W zakresie nieuregulowanym stosuje się Warunki Korzystania.

Postanowienia tych Warunków szczegółowych mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Korzystania.

Warunki szczegółowe obowiązują przez czas nieoznaczony. Zasady wypowiedzenia tych Warunków szczegółowych zostały określone w Warunkach Korzystania.

Wygaśnięcie Umowy o korzystanie z Platformy powoduje wygaśnięcie Umowy o korzystanie z Modułu - tych Warunków szczegółowych.


Warunki szczegółowe modułu ZAJĘCIA

Niniejsze Warunki szczegółowe regulują, wraz z Warunkami korzystania, stosunek prawny, który powstaje w chwili zawarcia pomiędzy Tobą, a Administratorem Umowy o korzystanie z Modułu.

1. Specyfikacja Modułu

Moduł ZAJĘCIA dostarcza następujących funkcji:

  • Moduł CRM - zarządzanie Osobami w tym Uczestnikami i Płatnikami.
  • Grupy zajęciowe - zarządzanie grupami zajęciowymi, tworzenie harmonogramów płatności, przypisywanie Uczestników i odpowiedzialnych za ich rozliczenia Płatników.
  • Rozliczenia - importowanie wyciągów bankowych i identyfikacja Płatników, obliczanie sald Płatników, ręczne wprowadzanie płatności.
  • Komunikacja - ustawienia komunikacji automatycznej o przyszłych opłatach, zaległościach i wpłatach; wysyłanie wiadomości SMS i email do Osób.
  • Raporty - zestawienie zalegających płatników, stan rozliczeń danej grupy, płatności i zobowiązania wybranego Płatnika.

2. Opłaty

Tytułem wynagrodzenia z tytułu Umowy o korzystanie z Modułu, w tym z tytułu wszystkich udzielonych licencji, zobowiązujesz się płacić Administratorowi miesięczną opłatę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie http://bilok.pl/#taryfy

3. Postanowienia szczegółowe

W zakresie nieuregulowanym stosuje się Warunki Korzystania.

Postanowienia tych Warunków szczegółowych mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Korzystania.

Warunki szczegółowe obowiązują przez czas nieoznaczony. Zasady wypowiedzenia tych Warunków szczegółowych zostały określone w Warunkach Korzystania.

Wygaśnięcie Umowy o korzystanie z Platformy powoduje wygaśnięcie Umowy o korzystanie z Modułu - tych Warunków szczegółowych.